[1]
Yihuang ZHAN, Hui REN, Chen WANG, Miao YAN, Zhiwei YU, and Mingzhe LI, “A prognostic and immune infiltration analysis of ZEB2 in pan-cancer”, MRHK, vol. 5, no. 2, Jun. 2023.