(1)
Yihuang ZHAN; Hui REN; Chen WANG; Miao YAN; Zhiwei YU; Mingzhe LI. A Prognostic and Immune Infiltration Analysis of ZEB2 in Pan-Cancer. MRHK 2023, 5.